O Nas

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „MOZAIKA”

Uchwałą nr 104/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31.01.2019 r. została utworzona nowa jednostka organizacyjna Gminy Lublin pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”. Ośrodek rozpoczął swoją działalność 1 lipca b.r. Siedziba placówki mieści się przy ul. Zbożowej 22 A.

Dom został utworzony poprzez połączenie wydzielonych ze struktury Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 niżej wymienionych ośrodków:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy

    przy ul. Zbożowej 22 A;

2. Środowiskowego Domu Samopomocy

    przy ul.  Nałkowskich 78;

3. Klubu Samopomocy „Galeria”

    przy ul. Pozytywistów 16;

4. Klubu Samopomocy „Przystań”

    przy ul. Nałkowskich 78.

Uczestnikami Domu są osoby przewlekle psychicznie chorujące, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, autyzmem oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (choroba Alzheimera).

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, natomiast nadzór nad działalnością merytoryczną posiada Wojewoda Lubelski przy pomocy Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” funkcjonują:

1. Oddział nr 1 przy ul. Zbożowej 22 A;

2. Oddział nr 2 przy ul. Nałkowskich 78;

3. Oddział nr 3 przy ul. Lwowskiej 28;

4. Klub Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16;

5. Klub Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integracja ze społecznością lokalną.

W Oddziałach i Klubach Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” zatrudniona jest profesjonalnie przygotowana kadra, znająca specyfikę oddziaływań terapeutycznych wobec określonych grup uczestników.


Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”

ul. Zbożowa 22 A, 20-827 Lublin

telefon: 81 466 55 66

e-mail:


Dyrektor

Sylwia Góźdź

Administracja 

Kierownik administracji:

Martyna Jaskóła

Kierowca:

Rafał Nowak

Konserwator:

Grzegorz Branica

Księgowość

Główny księgowy:

Małgorzata Janczak

Księgowy:

Natalia Korona

Pracownicy koordynujący pracę Oddziałów i Klubów

Oddział nr 1

Tomasz Mazur

Oddział nr 2

Ewa Meder – Fedoruk

Oddział nr 3

Anna Nowak

Klub Samopomocy „Galeria”

Jolanta Gosik – Reputakowska

Klub Samopomocy „Przystań”

Dorota Nowak

Skip to content