Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci plików graficznych – zdjęć, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • powiększenie lub zmniejszenie tekstu
  • podwyższony kontrast (czarne tło, jaskrawe litery)
  • wyłączenie tła i multimediów
  • podkreślenia linków
  • zmiana czcionki na czytelniejsza

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Jaskóła lub poprzez e-mail. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 81 466 55 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Oddział nr 1
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary  kontroli.
Wejście do budynku Oddziału nr 1, przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie z chodnika miejskiego na drogę wjazdową do budynku. Dostępne są dwa wjazdy na posesję, które zamykane są bramą.
Wejście główne do budynku na wprost, na parterze z poziomu chodnika. Wejście boczne z prawej strony budynku, z poziomu chodnika z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” mieści się w budynku zajmowanym przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie.
Komórki organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” znajdujące się na III piętrze w budynku, przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie to: Dyrektor, Koordynator Oddziału nr 1, Dział administracji i Dział księgowy. Oddział nr 1 mieści się na trzech kondygnacjach prawej strony budynku z częścią wspólną użytkowaną przez Ośrodek Wsparcia Benjamin i Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W każdej części budynku jest klatka schodowa, która posiada poręcze. Dodatkowo na każdym piętrze przy klatce schodowej zamontowane są barierki zabezpieczające przed upadkiem ze schodów. Na korytarzach są zamontowane poręcze górne i dolne. Budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe, które przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością i dostępne są z każdego poziomu budynku z dwóch jego stron. W windzie brak jest komunikatów głosowych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Toalety w budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na każdym piętrze oprócz parteru.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie stosuje się pochylni, platformy, informacji głosowej i pętli indukcyjnej. W budynku umieszczone są piktogramy, które oznaczają konkretne pomieszczania.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem po jego lewej stronie znajduje się parking ogólnodostępny i bezpłatny. Na parkingu brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Oddziału nr 1 przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie można wejść z psem asystującym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu w budynku, przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście, jak również w formie online.

Oddział nr 2
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku Oddziału nr 2 , przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie z chodnika miejskiego na drogę wjazdową do budynku. Dostępny jest jeden wjazd na posesję, który zamykany jest bramą.
Wejście główne do budynku z lewej strony z chodnika za furtką wejściową. Wejście boczne do budynku z poziomu terenu placówki zaraz za wejściem głównym po lewej stronie budynku. Wejście do budynku na wprost bramy wjazdowej. Jest to wejście do tzw. „dworku”.
Pracownie i gabinety należące do Oddziału nr 2 przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie mieszczą się na dwóch kondygnacjach. Na parterze w tzw. „dworku” znajduje się Klub Samopomocy „Przystań”.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W części wejściowej głównej do budynku jest klatka schodowa prowadząca na pierwsze piętro. Schody posiadają poręcze. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W windzie brak jest komunikatów głosowych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Toalety w budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na każdym piętrze.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie stosuje się pochylni, platformy, informacji głosowej i pętli indukcyjnej.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem przy bramie wjazdowej na poboczu jest miejsce parkingowe. Brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Oddziału nr 2 przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie można wejść z psem asystującym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu w budynku, przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście, jak również w formie online.

Oddział nr 3
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary  kontroli.
Wejście do budynku Oddziału nr 3,  przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie z chodnika miejskiego przez furtkę w kierunku chodnika prowadzącego do budynku.
Wejście główne, na wprost do budynku, na parterze z poziomu chodnika. Wejście boczne od lewej strony wejścia głównego do budynku z poziomu chodnika.
Oddział nr 3 mieści się po lewej stronie budynku na parterze z osobnym wejściem.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wejście główne do budynku przez drzwi otwierane automatyczne. W budynku jest klatka schodowa, która posiada poręcze. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W windzie brak jest komunikatów głosowych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Toalety w budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie stosuje się pochylni, platformy, informacji głosowej oraz pętli indukcyjnej.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem obok wejścia głównego znajduje się parking ogólnodostępny, miejski, bezpłatny. Na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Oddziału nr 3 przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie można wejść z psem asystującym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującegoi zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialnościza szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu w budynku Oddziału nr 3 przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście, jak również w formie online.

Klub samopomocy „Galeria”
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary  kontroli.
Wejście do budynku Klubu Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16  w Lublinie z chodnika miejskiego, znajdujące się po lewej stronie budynku, prowadzące przez schody ukierunkowane w dół. Klub Samopomocy „Galeria” mieści się na poziomie piwnicy. Wejście główne zewnętrzne do budynku z poziomu chodnika.
Klub Samopomocy „Galeria” działający w strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” mieści się w piwnicy budynku, przy ul. przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Schody zewnętrzne do budynku są wyposażone w poręcz.
Drzwi zewnętrzne stanowią wejście główne wprost do pomieszczeń Klubu Samopomocy „Galeria”. Brak jest korytarzy, schodów i windy. Toaleta w budynku jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie stosuje się pochylni, platformy, informacji głosowej i pętli indukcyjnej.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem obok wejścia głównego do budynku znajduje się parking ogólnodostępny, bezpłatny. Na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Klubu Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie można wejść z psem asystującym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu w budynku, przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego osobiście, jak również w formie online.

Klub Samopomocy „Przystań”
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary  kontroli.
Wejście do budynku Klubu Samopomocy „Przystań”, przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie z chodnika miejskiego na drogę wjazdową do budynku. Dostępny jest jeden wjazd na posesję, który zamykany jest bramą.
Wejście główne do budynku z lewej strony z chodnika za furtką wejściową. Wejście boczne do budynku z poziomu terenu placówki tuż za wejściem głównym z tej samej strony budynku.
Wejście do budynku na wprost bramy wjazdowej to wejście główne do tzw. „dworku”.
Pracownie i gabinety należące do Klubu Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78w Lublinie mieszczą się w części parterowej w tzw. „dworku”, po prawej stronie budynku.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W części wejściowej do budynku jest klatka schodowa prowadząca na pierwsze piętro. Schody posiadają poręcze. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W windzie brak jest komunikatów głosowych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Toalety w budynku są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na każdym piętrze.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie stosuje się pochylni, platformy, informacji głosowej i pętli indukcyjnej.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem obok bramy wjazdowej na poboczu jest miejsce parkingowe. Brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Klubu Samopomocy „Przystań”, przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie można wejść z psem asystującym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu w budynku, przy ul. Nałkowskich 78 w Lublinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, osobiście, jak również w formie online.

Skip to content