Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://mozaika.lublin.eu/ strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci plików graficznych – zdjęć, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie:

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– powiększenie lub zmniejszenie tekstu

– podwyższony kontrast (tekst edytowany na białym tle)

– wyłączenie tła i multimediów

– podkreślenia linków

– zmiana czcionki na czytelniejszą

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 81 466 55 66 wew: 20 lub poprzez e-mail: mozaika@mozaika.lublin.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl